A Magyar Biomechanikai Társaság alapszabálya


1./
Általános rendelkezések

a./ A Társaság magyar neve: Magyar Biomechanikai Társaság, angolul: Hungarian Society of Biomechanics. A társaság neve az Alapszabály további részében MBMT rövidítéssel szerepel.

b./ Az MBMT olyan – politikai tevékenységet nem folytató - társadalmi szervezet, mely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény illetve a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI.8.) IM rendelet előírásainak figyelembevételével jött létre.

c./ Az MBMT önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező jogi személy, amelynek önálló vezető testülete valamint a működését biztosító önálló költségvetése van.

d./ Az MBMT székhelye: Budapest, 1111. Műegyetem rakpart 3, működési területe Magyarország.

2./ A Társaság célja, tevékenysége

a./  Az MBMT célja
- a Magyarországon folyó biomechanikai kutatásokban érintett személyek munkájának segítése és összefogása,
- a magyar kutatók érdekeinek képviselete a hazai és nemzetközi tudományos szervezetekben,
- a hazai biomechanikai jellegű tudományos információáramlás szervezése és szükség szerinti összehangolása,
- tudományos konferenciák és összejövetelek szervezése a hazai biomechanikai tudományos közélet erősítésére,
- a hazai kutatók nemzetközi kapcsolatainak erősítése.

b./ Az MBMT a 2.a pontban felsorolt tevékenységeit az Alapszabály elveinek megfelelően kidolgozott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végzi. A Szervezeti és Működési Szabályzat az Alapszabály része.

c./ Az MBMT saját pecséttel és jelképpel rendelkezik. A pecsét lenyomatát illetve a jelkép rajzát az SZMSZ tartalmazza.

3./ Az MBMT tagsága

a./ Az MBMT szervezetét az Alapító Közgyűlésen megjelent, magyar állampolgárokból álló tagság alkotja. Új tag lehet bármely magyar állampolgár, aki az Alapító Közgyűlés után felvételét kéri a Társaságba.

b./ Egy felvett tag kizárását csak a Közgyűlés előtt lehet indítványozni, s a kizárás csak a Közgyűlés egyszerű többségi szavazással elfogadott egyetértése esetén érvényes. A kizárási határozatról az érintett tagot tíz napon belül írásban értesíteni kell. A Közgyűlés kizárási határozata ellen az érintett tag harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz fellebbezhet.

4./ Az MBMT szervezete, a Közgyűlés

a./ Az MBMT vezető testülete a Közgyűlés, ő jogosult dönteni az MBMT-t érintő minden kérdésben.
b./ A Közgyűlést az elnök hívja össze szükség szerint, de legalább évente egyszer írásban a napirend közlésével. A Közgyűlést össze kell hívni, ha a teljes tagság legalább 25 %-a azt írásban kéri. Rendkívüli Közgyűlés összehívását a bíróság is elrendelheti.

c./ A Közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

c./ Az MBMT képviseletére az elnök önállóan jogosult, akadályoztatása esetén képviseleti jogát átruházhatja bármelyik másik elnökségi tagra. Bankszámla feletti rendelkezéshez két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

d./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Alapszabály jóváhagyása illetve módosítása,
- a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása illetve módosítása,
- a Vezetőség megválasztása,
- a Vezetőség évi beszámolójának elfogadása,
- az előző év pénzügyi mérlegének felülvizsgálata és a következő pénzügyi év költségvetésének meghatározása,
- az MBMT-n belüli testületi szervek létrehozása illetve megszüntetése,
- tagok felvételének jóváhagyása illetve tagok kizárása,
- az MBMT más társadalmi szervezettel való egyesülésének illetve feloszlatásának kimondása,
-  minden olyan javaslat megvitatása, amelyet egy tag indítványoz, s amelynek napirendre vételét a Közgyűlésen jelenlevők legalább 25 %-a elfogadja.

e./ A Közgyűléseken elhangzottakról írásos jegyzőkönyv készül, melyet az MBMT minden tagja megkap.

f./ Két Közgyűlés között az MBMT munkáját a Közgyűlés által titkosan választott Elnökség irányítja.

5./ Az MBMT Elnöksége

a./ Az MBMT Elnöksége hat főből áll: elnök, elnökhelyettes, titkár és három tag. Megbízatásuk két évre szól. Az MBMT hivatalos képviselője az elnök. Az elnöki és az elnökhelyettesi megbízás egymás után legfeljebb 2 ciklusra szól.

b./Az Elnökséget a Közgyűlés választja titkos szavazással minden második év márciusában. Az Elnökség feladata:

- a Közgyűlés határozatainak végrehajtása,
- rendkívüli Közgyűlés összehívása,
- az MBMT bírósági nyilvántartásba vételének intézése,
- az SZMSZ kidolgozása és Közgyűlés elé terjesztése,
- a Társaság hazai és nemzetközi képviselete,
- a MBMT stratégiájának kialakítása és folyamatos felügyelete,
- az MBMT gazdasági ügyeinek, ezen belül az MBMT bankszámlájának felügyelete,
- az éves pénzügyi mérleg elkészítése,
- két közgyűlés között új tagok felvétele,
- a tagság személyi adatainak nyilvántartása.

c./ Az Elnökség minden évben a márciusi Közgyűlésen köteles beszámolni az előző évben végzett munkájáról, beleértve az MBMT működtetéséhez szükséges pénzügyeket valamint az új tagok felvételét. A rendkívüli Közgyűlés ugyancsak kérhet beszámolót az Elnökség munkájáról.

d./ Az Elnökség saját maga alakítja ki munkarendjét.

e./ Az Elnök feladata:

  1. az MBMT képviselete,
  2. a Közgyűlés összehívása,

- az általa kijelölt egyik elnökségi taggal együtt a bankszámla feletti rendelkezés (aláírási jog) ellátása,
- az Elnökség munkájának folyamatos irányítása (az Elnökség feladatainál felsorolt tevékenységek folyamatos szervezése illetve ellenőrzése).

f./ Az Elnökhelyettes feladata:

- az Elnök teljes jogkörű helyettesítése annak távolléte illetve akadályoztatása esetén, beleértve az MBMT képviseletét,
- az Elnökség munkájában való részvétel.

g./ A Titkár feladata:

- az Elnökség munkájához szükséges adminisztratív háttér biztosítása.

h./ Az Elnökségi tagok feladatai:

- az MBMT Elnöke, illetve Elnökhelyettese által kijelölt feladatok ellátása,
- az MBMT nemzetközi kapcsolatainak szervezése,
- az MBMT labor- és ipari kapcsolatainak szervezése.

h./ Testületi szervek

Tekintettel az MBMT céljaira és jelenlegi létszámára, a Közgyűlés az MBMT alapításakor nem hoz létre külön testületi szerveket az MBMT munkájának szervezéséhez.

6./ Gazdasági ügyek

a./ Az MBMT tagjai éves tagdíjat fizetnek, ennek összegét a márciusi Közgyűlés állapítja meg és minden tag köteles azt hatvan napon belül befizetni. A tagdíj befizetésének elmulasztása a tag képviseleti jogainak automatikus felfüggesztésével jár.

b./ A tagdíj teljes összege az MBMT működési költségeinek fedezetére szolgál az Elnökség kezelésében. Felhasználásáról az éves jelentésben részletesen be kell számolni.

c./ Az MBMT tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az MBMT tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az MBMT vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból illetve jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.

d./  Az  MBMT megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

7./ Az Alapszabály érvényessége

a./ Az Alapszabály első változatát az Alapító Közgyűlés hagyta jóvá 2004. június 12-én, módosítását pedig a 2004-09-05-n tartott Közgyűlés engedélyezte. Érvénybe lép az MBMT nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján.

 

Budapest, 2004-09-05.